03

تیر
1400
ارسال شده توسط: khodabakhshitour/ 0

شتر و درخت خرما تنها موجوداتی به غیر از انسان هستند که واحد شمارش شان، نفر میباشد. دمای بدن شتر هماهنگ با دمای محیط بالا و پایین میرود. شتر در شرایط بیخوراکی میتواند تا چندین هفته با ذخیره غذایی کوهان، زنده بماند. وزن شتر نر بسته به نوع آن تا600 کیلوگرم میرسد.میانگین طول عمر مفید شتر 40 سال است. در فصلهای خشک تا 20 روز، تحمل تشنگی و گرسنگی شدید را دارد و در کاروان تا 200کیلوگرم بار را با سرعت معادل 5 کیلومتر در ساعت حمل میکند. عربها شتر را (( کشتی بیابانها)) مینامند. پشم شتر مانند بسیاری از حیوانات دیگر بعد از زمستان شروع به ریزش میکند. داستانهای زیادی از لب شتری و کینه شتری در فرهنگ عامیانه وجود دارد.